Biedrības

 

LATVIJAS TEKVON-DO FEDERĀCIJA

 

Statūti

 

/jaunā redakcija/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.gads

 

 

 

 

 

1.      Vispārējie noteikumi

 

LATVIJAS TEKVON-DO FEDERĀCIJA ir biedrība, kas apvieno Latvijas Tekvon-do ITF sporta veida juridiskās personas, kuru darbība ir saistīta ar šo sporta veidu, lai veicinātu Tekvon-do (versija ITF) attīstību Latvijā.

 

1.1.  Biedrības nosaukums ir LATVIJAS TEKVON-DO FEDERĀCIJA (turpmāk - Biedrība).

1.2.  Biedrības nosaukums angļu valodā LATVIAN TAEKWON-DO FEDERATION;

1.3.  Biedrības nosaukuma saīsinājums L.T.F.

 

2.        Biedrības mērķi

 

2.1.  Biedrības mērķi ir:

2.1.1.      Federācijas darbības mērķi ir Tekvon-do ITF sporta veida, tā saistīto pamatdisciplīnu attīstība Latvijas Republikā atbilstoši sporta organizēšanas tradīcijām, kā arī visparīgo un tiesisko pamatu prasībām.

2.1.2.      Augstas klases sportistu, kvalificētu treneru un tiesnešu sagatavošana, starptautisku, republikānisku un citu sacensību organizēšana, sporta un fiziskās kultūras, personības harmoniskas attīstības un veselīga dzīves veida propaganda.

3.        Darbības uzdevumi

 

Biedrība Statūtu 2. punktā noteikto mērķu sasniegšanai sporta veidā:

3.1.  Apvienot sporta klubus, personālsabiedrības, sporta izglītības iestādes, kuras nav juridiskās personas statusā un citas juridiskās personas, kuru darbība ir saistīta ar šo sporta veidu Latvijas Republikā (turpmāk Biedri), koordinēt to sadarbību;

3.2.  Vadīt un koordinēt darbu Tekvon-do ITF sporta veidā, augstas klases sportistu, kvalificētu treneru un tiesnešu sagatavošanā, nacionālo un starptautisko sacensību un turnīru organizēšanā, organizēt piedalīšanos starptautiskās sacensībās un turnīros ārpus Latvijas robežām, sporta un fiziskās kultūras, personības harmoniskās attīstības un veselīga dzīvesveida popularizēšanā;

3.3.  Pārstāvēt Tekvon-do ITF sporta veidu Starptautiskajā Tekvon-do federācijā (International Taekwon-Do Federation (turpmāk - ITF) ) un Eiropas ITF Tekvon-do federācijā (European ITF Taekwon-Do Federation (turpmāk - EITF) ).

3.4.  Atzīt Vispasaules antidopinga kodeksa noteikumus, starptautisko federāciju prasības antidopinga jomā, sekmēt to ievērošanu un kontroli.

 

4.        Biedrības darbības termiņš

 

4.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

5. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

 

5.1. Biedrībā var iestāties jebkurš sporta klubs, juridiskās personas, un sporta izglītības iestādes, kuras nav juridiskās personas statusā, lai īstenotu savas intereses Tekvon-do sporta veidā un veicinātu tā attīstību, kā arī jebkura juridiska persona, kuras darbība ir saistīta ar šo sporta veidu, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

5.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un iesniegt atkārtotu pieteikumu viņš var ne ātrāk kā pēc gada.

5.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

5.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

5.5.1. Biedrs vairāk kā 3 (trīs) mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

5.5.2. Biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus vai neievēro šos Statūtus un citus saistošos Biedrības dokumentus, tajā skaitā ITF un EITF reglamentējošos normatīvos aktus;

5.5.3. Biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības vai pārkāpj savas tiesības;

5.5.4. Biedrs veic tādu darbību, kas ir pretrunā Biedrībai saistošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, sporta ētikas un morāles principiem;

5.5.5. Biedrs veic tādu darbību, kas rada būtisku kaitējumu Biedrībai.

5.5.6. Starp Biedrību un Biedru netiek atkārtoti noslēgts sadarbības līgums un tam par iemeslu ir iepriekš noslēgtā sadarbības līguma noteikumu neievērošana no Biedra puses;

5.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.7. Ja lēmumu par biedra izslēgšanu pieņem Valde, Biedram ir tiesības prasīt jautājuma izskatīšanu biedru sapulcē.

5.8. Biedram, kura dalība biedrībā ir izbeigusies, iemaksātā biedru nauda netiek atmaksāta un tam nav tiesību uz Biedrības īpašumu.

 

 

6. Biedru tiesības un pienākumi

 

6.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

6.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē Statūtos noteiktajā kārtībā;

6.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

6.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

6.1.4. brīvi rīkoties citās demokrātiskās organizācijās un to apvienībās;

6.1.5. izstāties no Biedrības, iesniedzot Valdei rakstisku iesniegumu.

6.2. Biedrības biedru pienākumi:

6.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes (prezidenta) lēmumus;

6.2.2. ievērot un pildīt ITF un EITF reglamentējošos normatīvos aktus, tai skaitā ievērot Starptautisko konvenciju pret dopingu sportā un Eiropas Padomes Antidopinga konvenciju Nr.135;

6.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

6.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;

6.2.4. neizpaust konfidenciālo informāciju par Biedrības darbību;

6.2.5. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā.

6.2.6. pirms piedalīšanās citu Tekvon-do ITF organizētajos pasākumos vai sacensībās, saņemt rakstisku atļauju no valdes.

6.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 

7. Biedru nauda

 

7.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu.

7.2. Biedru naudas apmēru nosaka Biedrības valde un ar savu lēmumu apstiprina Biedru sapulce.

7.3. Biedru naudas samaksas kartību nosaka Biedrības valde.

7.4. Biedra izstāšanas vai izslēgšanas gadijumā samaksātā Biedru naudas netiek atmaksāta.

 

 

8. Biedrības struktūrvienības

 

8.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

8.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

 

9. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

 

9.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

9.2. Biedru sapulces kompetencē ietilpst:

9.2.1. grozījumu izdarīšana Statūtos;

9.2.2. valdes un revīzijas institūcijas locekļu ievēlēšana un atsaukšana;

9.2.3. lēmuma pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

9.2.4. citi jautājumi, kuri saskaņā ar likumu vai statūtiem ir biedru sapulces kompetencē.

9.3. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri, kur katram Biedram ir viena balss. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai ar likumīgā vai pilnvarotā pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē, izdodama rakstveidā.

9.4. Valde kārtējo biedru sapulci sasauc vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.

9.5. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

9.6. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

9.7. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

9.8. Biedru sapulci vada valdes priekšsēdētājs. Biedru sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta valdes priekšsēdētājs un protokolists.

9.8. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

9.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 

 

10. Izpildinstitūcija

 

10.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem no valdes priekšsēdētāja, kurš pārstāv Biedrību atsevišķi un no diviem valdes locekļiem, kuri pārstāv Biedrību kopīgi.

10.2. Valde pārzina un vada biedrības lietas. Tā pārvalda biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem un biedru sapulces lēmumiem.

10.3. Valde organizē biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un veic citus pienākumus saskaņā ar statūtos noteikto kompetenci.

10.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

10.5. Valdes locekļus ievēlē ar biedru sapulces lēmumu uz 4 (četriem) gadiem.

10.6. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

10.7. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību. Atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību nosaka ar biedru sapulces lēmumu.

10.8. Valdes locekli var atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls un par šādu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Biedrību, kaitējuma nodarīšana Biedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.

 

 

 

11. Revidents

 

11.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

11.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

11.3. Revidents:

11.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

11.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

11.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

11.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

11.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

11.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs:

PARAKSTS /V.Semenkovs/

(paraksts)

 

Statūti jaunā redakcijā apstiprināti ar kopsapulcē

Rīgā, 2019.gada 23. martā