gallery/logo ltk_transparent
gallery/itf_official_logo

лицензирование спортивных специалистов

Nolikums

par Tekvon-do speciālistu licencēšanas

Rīgā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2018.g.01.09.                                                                                                                                                                                                                                                                                               


1. Vispārējie noteikumi

1.1. Šis Nolikums reglamentē tekvon-do treneru un treneru palīga sagatavošanas un atestācijas kārtību, kā arī attiecīgas kvalifikācijas piešķiršanu.

1.2. LTF prasības A, B un C kategorijās tekvon-do speciālista (treneris) sertifikāta saņemšanai (saņēmusi attiecīgās LTF). LTF ir treneris, kurš ir pabeidzis specializētas organizētās treneru izglītotāju apmācības un saņēmis LSFP instruktora sertifikātu. Pretendents uz dokumentu iesniegšanas brīdi var atrasties mācību procesā (studēt), par ko LTF iesniedz izglītības iestādes izziņu. Pēc mācību pabeigšanas pretendents iesniedz iegūtās izglītības apliecinājuma dokumentu (diplomu,

apliecību, sertifikātu).

1.3. Instruktors ir persona, kura ir sekmīgi pabeigusi LTF treneru speciāli organizētas apmācības, kuru laikā iegūtas specifiskas pamatzināšanas, lai varētu darboties kā instruktora (trenera palīgs) treniņa laikā.

1.4. Visus jautājumus par treneru / instruktoru sagatavošanu un atestāciju, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, risina LTF Valde.


2. Kategorijas un prasības

Latvijas Tekvon-do federācijas prasības tekvon-do cīņas sporta trenera sertifikācijai vai resertifikācijai :

2.1. „A” kategorija

2.1.1. Ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību sportā

2.1.2. Pēdējos piecus gadus strādājusi par tekvon-do treneri

2.1.3. Strādā tekvon-do jomā ne mazāk kā 20 gadus

2.1.4. Tekvon-do meistarības līmenis 3. Dan

2.1.5. 1.-3. vieta Pasaules vai Eiropas jaunatnes, junioru vai pieaugušo čempionātos trenera jomā

2.2. „B” kategorija

2.2.1. Ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību sportā

2.2.2. Pēdējos piecus gadus strādājusi par tekvon-do treneri

2.2.3. Tekvon-do meistarības līmenis 1. Dan

2.3. „C” kategorija

2.3.1. Ieguvusi vidējo izglītību

2.3.2. 5 gadu darba stāžs tekvon-do jomā

2.3.3. Tekvon-do meistarības līmenis 2. Gups

2.4. Instruktora kategorija

2.4.1. Ieguvusi vidējo izglītību

2.4.2. 5 gadu darba stāžs tekvon-do jomā

2.4.3. Tekvon-do meistarības līmenis 3. Gups


3. Kārtība, kādā tiek sagatavotas un piešķirtās kategorija “Instruktors”

3.1. Kursu plānošanu, nodarbību tematiskos plānus, to norises datumus un citus jautājumus, kas saistīti ar to organizēšanu, veic LTF Metodiskā komisija.

3.2. Kursu apmeklēšana tiek atļauta fiziskām personām, kuras ir reģistrētas LTF, saskaņā ar kluba iesniegumu un iesniegtajiem nepieciešamajiem dokumentiem.

3.3. Instruktoru kurss sastāv no sekojošiem etapiem:

Teorētiskās nodarbības (ne mazāk kā 40 stundas).

Praktiskās nodarbības (ne mazāk kā 20 stundas).

Ieskaites.

Stāžs LTF klubos (ne mazāks par 6 mēnešiem).

3.4. Teorētiskais kurss tiek organizēts pēc LTF metodiskās komisijas plāna. Teorētiskais kurss var norisināties gan LTF spēkiem, gan arī citu pieaicināto mācību iestāžu pasniedzēju spēkiem.

3.5. Praktiskās nodarbības tiek organizētas pēc LTF metodiskās komisijas plāna, kurus vada tikai LTF pasniedzēji.

3.6. Pretendentu prakse tiek organizēta tikai LTF klubos. Vadīt praksi spēj tikai LTF treneris, kuram kategorija nav zemāka par ‘’B’’. Pēc prakses rezultātiem, tās vadītājs LTF metodiskajai komisijai iesniedz atskaiti par pretendenta praksi.

3.7. Personām, kas veiksmīgi pabeiguši kursus, tiek piešķirta attiecīga kvalifikācija un tiek izdots sertifikāts. Kursu rezultātus apstiprina LTF atestācijas komisija.


Latvijas Tekvon-do federācijas prezidents  Vjačeslavs Semenkovs